Salgs og leveringsbetingelser for ALPAP A/S

Version gældende fra 30. januar 2004

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne sker alle leverancer af Alpap A/S  produkter på grundlag af nedenstående leverings-betingelser:


1.       Tilbud og accept:

          Alle afgivne tilbud på leverancer er bindende 14 dage fra tilbudsdato med mindre andet er udtrykkeligt nævnt.


          I ethvert tilbud henvises der udtrykkelig til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der udgør en del af købsaftalen.


          Købsaftalen  anses for indgået, når købers skriftlige accept er kommet frem til sælger, eller når sælger afgiver ordrebekræftelse på baggrund af modtagen  bestilling. I enhver ordrebekræftelse henvises der udtrykkelig til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der udgør en del af købsaftalen.


2.       Pris:

          Prislister m.v. anses som vejledende, idet det er den pris, der fremgår af ordre-bekræftelsen/tilbudet, der er gældende. Der forbeholdes altid ret til oplagsmæssig over eller under levering med +/- 10 % medmindre andet er skriftligt aftalt.


3.
       Købers ændringer i sælgers tilbud:

          Enhver ændring eller tilføjelse i sælgers tilbud anses som nyt tilbud og kræver sælgers accept herunder med forbehold for ændringer af leveringstid og pris. Pkt. 2 ovenfor gælder ikke ved ændringer.


4.       Levering:

          CIP-klausulen (Incoterms 2000) gælder uanset om varen leveres i eller udenfor Danmark. Det betyder, at sælger vælger fragtmand, og betaler for fragten, samt klarer varen for eksport. Risikoen overgår på køber ved levering af varen til fragtmanden.


5.       Leveringstid:

          Såfremt sælgers leverance er væsentligt forsinket, kan køber skriftligt overfor sælger fastsætte en rimelig endelig leveringsfrist indenfor hvilken sælger skal levere. Hvis sælger ikke leverer indenfor denne frist, kan køber skriftligt hæve aftalen vedrørende den forsinkede levering. Sælger har dog ret til at påberåbe sig en længere leveringsfrist, når forsinkelsen skyldes forhold, der ligger udenfor sælgers rækkevidde, jf. pkt. 14 nedenfor.


          Er sælger forsinket med en delleverance, kan køber kun hæve for den forsinkede leverance, medmindre køber kan godtgøre at efterfølgende leverancer åbenlyst også vil blive forsinket. Hæves aftalen i henhold til foranstående bestemmelse kan køber forlange erstatning. Erstatningskrav kan ikke overstige meromkostningerne ved køb af en tilsvarende vare fra anden side. Der ydes ikke erstatning for indirekte tab som f.eks., men ikke begrænset til, driftstab, avancetab. Køber kan ikke kræve nogen form for erstatning når aftalen ikke hæves.


6.       Betaling:

          Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 30 dage netto fra fakturadato. Ved salg til successiv levering over et bestemt tidsrum faktureres varen efter fastsatte terminer i henhold til nærmere aftale. Undlader køber at modtage varen, skal betaling alligevel finde sted. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt påløber morarenter 2 % pr. påbegyndt måned.


          Sælger har ret til at hæve aftalen ved enhver forsinkelse med betaling. Sælger er endvidere berettiget til erstatning for ethvert tab i forbindelse med den forsinkede betaling.


7.       Ejendomsforbehold:

          Ejendomsretten til samtlige leverede varer forbliver sælgers ejendom indtil køber har erlagt fuld og endelig betaling af samtlige mellemværender i forretningsforbindelsen mellem sælger og køber.


          Køber har ret til at videresælge de varer, der er omfattet af ejendoms-forbeholdet, når det sker som led i købers almindelige virksomhedsdrift. 


          I tilfælde af videresalg skalkøber give meddelelse herom til sælger og samtidig transportere sin fordring på salget til sælger uanset om, der er tale om videreforarbejde produkter.


          Køber forestår inddrivelsen af de transporterede fordringer, medmindre sælger vil påberåbe sin ret til selv at inddrive disse i tilfælde af, at køber ikke overholder sine betalingsforpligtelser.


          Køber er forpligtet til at holde de af ejendomsforbeholdet omfattede varer behørigt forsikret mod tyveri, brand, ødelæggelse og vandskade. Køber har på sælgers opfordring pligt til at fremvise dokumentation herpå. 


8.       Købers undersøgelsespligt:

          Køber skal ved leveringen foretage en detaljeret undersøgelse af salgs-genstanden. Herunder skal køber foretage en forsvarlig afprøvning under realistiske produktionsforhold. I tilfælde af at det leverede produkt er mangelfuldt eller der er begrundet mistanke herom skal køber øjeblikkeligt standse sin produktion og straks orientere sælger herom.


9.       Mangler:

          Skulle de leverede varer vise sig at være behæftede med væsentlige mangler, for hvilke sælger er ansvarlig, påhviler det sælger at ombytte, reparere eller udbedre varen uden udgift for køber. Herudover har sælger intet ansvar for tab. Der ydes således ikke erstatning for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. Sælger er ikke ansvarlig for mangler, der kan tilregnes købers forhold.


          Køber er bekendt med det til enhver tid gældende referenceblad og accepterer, at  enhver reklamation sker med respekt heraf.                              


          Parterne er enige om, at kvalitetsforskelle som angivet i nævnte referenceblad, herunder men ikke begrænset til tandmærker fra Flexo trykmaskinen, ikke anses som en mangel, sålænge der er tale om forskelle på under 6% per leverance.


10.     Reklamation:                                                                      

          Påberåbelse af mangler/forsinkelse skal ske skriftligt til sælger straks.

11.     Reproduktionsmaterialer:

          Tegninger, klicheer, fotoarbejde, film ,  stanseforme og andet produktionsudstyr  med undtagelse af databaseret materiale tilhørende køber eller dennes repræsentant opbevares af sælger i 2 år fra ordredato vederlagsfrit. Derefter beregnes der et vederlag 10% af fakturabeløbet dog min. DKK 500 p.a. i max. 5 år efter ordredato.  Sælger er herefter berettiget til skaffe sig af med det opbevarede uden yderligere varsel. Databaseret materiale opbevares for købers risko vederlagsfrit i 12 måneder, hvorefter det kan destrueres uden yderligere varsel.


          Sælger har ret til at tilbageholde det opbevarede indtil alle mellemværende mellem sælger og køber er endelig afregnet.


12.     Immaterielle rettigheder:

          Sælgers skitser, layout, rentegninger, tekstforslag o.lign. tilhører sælger og må ikke uden sælgers accept overlades til tredjemand. Ansvaret for krænkelse af ophavsret, patenter, varemærker, mønstre og lign. påhviler alene køber. Pådrager sælger sig ansvar overfor trediemand i anledning af købers manglende rettigheder, holder køber sælger skadesløs for et sådant ansvar. Køber er pligtig at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om sælgers ansvar overfor trediemand.


13.     Produktansvar:

          Sælger er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan bevises, at skaden kan henføres til en fejl begået af sælger eller af hans folk og som ikke burde være afværget ved købers kontrol. Sælger hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælgers ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 1.million. I det omfang sælgeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug køber måtte gøre af den solgte vare - herunder videresalg - er køber pligtig at skadesløsholde sælger for det ansvar som denne måtte blive pålagt i det omfang ansvaret rækker udover de aftalte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod sælger i anledning af de solgte varer.


14.     Force majeure:

          Skulle levering være forhindret på grund af force majeure fritages sælger for ethvert ansvar og forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist udover den i aftalen fastsatte leveringstid. Under force majeure henhører: Arbejds-konflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af til-svarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Det påhviler den part der ønsker at påberåbe sig en sådan omstændighed ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør samt den konsekvens force majeure-situationen har for leverancen.

15.     Fremmed valuta:

          Ved salg i udenlandsk valuta forbeholder sælger sig ret til at forhøje prisen i tilfælde af en devaluering af den pågældende udenlandske valuta i perioden mellem aftalens indgåelse og betalingsdatoen.


16.     Lovvalg og ændring:

Enhver tvist mellem køber og sælger afgøres ved voldgift ved Sø- og Handelseretten som rette værneting, hvor retspræsidenten udpeger 1 voldgiftsdommer. Ved sager med en værdi over DKK 1 million udpeges 3 voldgiftsdommere.


Dansk ret finder anvendelse med undtagelse af reglerne om ejendomsforbehold i det omfang, der er indgået aftale om udvidelser af ejendomsforbeholdet som er gyldige ifølge gældende ret  i pågældende varemodtagende stat.